ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
51041METOZ-SHK0011 Tehlikeli Maddeler 1 Güz 2 0 2 3
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ARZU ÖZÇELİK
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Dr. Öğr. Üyesi ERSİN ŞAHİN
Öğretim Görevlisi ARZU ÖZÇELİK
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Dersin amacı; Tehlikeli maddelerin yolcu beraberinde taşınmasında; kabin personelinin eğitilmesiyle, kuralların doğru uygulanmasını sağlayarak uçuş emniyetinin oluşturulmasıdır
Dersin İçeriği: Bu ders; Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi,Tehlikeli madde kurallarının uygulanması,Tehlikeli madde tanımı,Genel taşıma gereklilikleri,Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları,Göndericinin sorumlulukları,Taşıyıcının sorumlulukları,Tehlikeli madde limitleri,Havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler,Gizli tehlikeli maddeler,Yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler,Hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması,Taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler,Hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler,İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler,Sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler,SHGM Sıvı Kısıtlamaları,Tehlikeli madde sınıfları,Patlayıcılar, Gazlar,Yanıcı sıvılar,Yanıcı katılar,Oksitleyiciler ve Organik peroksitler,Zehirli ve bulaşıcı maddeler Radyoaktif maddeler,Aşındırıcılar,Çeşitli tehlikeli maddeler,Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,Notoc formu konularını içerir.

Derse Özgü Kurallar

Yoktur

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Tehlikeli madde tanımını ve hava taşımacılığında uygulanan kuralları öğrenir.
  2) Tehlikeli madde taşımacılığında sorumluluğu olan tarafları öğrenir.
  3) Havayolu taşımacılığında kısıtlanan ve yasaklanan tehlikeli maddeleri öğrenir.
  4) SHGM’’nin hava ulaşımındaki sıvı kısıtlamalarını öğrenir.
  5) Tehlikeli madde sınıflarını öğrenir.
  6) Tehlikeli madde etiket ve işaretlemesini öğrenir.
  7) Tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara karşı uygulanacak usuller, konularında teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Tehlikeli maddelerin hava yollarında taşınmasıyla ilgili olan kuralları öğrenir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Tehlikeli Madde Taşımacılığında kullanılan belgeleri tanır.
  2) Tehlikeli maddelerin yükleme, tahliye ve istifleme koşullarını taşıma modlarına göre açıklar.
  3) Tehlikeli Madde taşınan paketlerin üzerlerinde bulunan işaretlemeler ve etiketlemeleri tanır ve tanımlar.
  4) Havayolu taşımacılığında kısıtlanan ve yasaklanan tehlikeli maddeleri öğrenir.
  5) Tehlikeli Maddelerin uluslararası havayolu ile taşınmasında geçerli IATA DGR kuralları hakkında genel bilgi sahibi olur.
  6) SHGM’’nin hava ulaşımındaki sıvı kısıtlamalarını öğrenir.
  7) Tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara karşı uygulanacak usuller, konularında teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirir.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1)
1) Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi, tanımı ve yasal dayanakları. Tehlikeli madde kurallarının uygulanması. Ders notu,Video
2) Genel taşıma gereklilikleri, eğitim gereklilikleri. Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları, göndericinin ve taşıyıcının sorumlulukları. Tehlikeli maddeler güvenlik eğitimi ve yolcunun bilgilendirilmesi. Ders notu,Video
3) Uygulamadaki ICAO teknik talimatları gereğince tehlikeli maddeler, tehlikeli madde limitleri. Hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması. Ders notu,Video
4) Havayolu ile taşınabilen tehlikeli maddeler ve taşınması yasak olan tehlikeli maddeler. Ders notu,Video
5) Gizli tehlikeli maddelerin tanımlanması, İstisnai miktardaki tehlikeli maddeler, Sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler, Hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler. Ders notu, Video
6) Yolcu bagajında taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler, taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler. Yolcu ve ekip beraberindeki tehlikeli maddeler, 2.3.A tablosu. Ders notu,Video
7) Yolcu ve ekip beraberindeki tehlikeli maddeler, 2.3.A tablosu. Ders notu, Video
8) ARA SINAV
9) Yolcu ve ekip beraberindeki tehlikeli maddeler, 2.3.A tablosu. Ders notu, Video
10) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması. Ders notu,Video
11) Zehirli ve bulaşıcı maddeler,Radyoaktif maddeler, Ders notu,Video
11) Patlayıcılar, Gazlar, Yanıcı sıvılar, Yanıcı katılar, Oksitleyiciler ve Organik peroksitler, Zehirli ve bulaşıcı maddeler Radyoaktif maddeler, Aşındırıcılar, Çeşitli tehlikeli maddeler,
12) Aşındırıcılar,Çeşitli tehlikeli maddeler Ders notu,Video
12) Tehlikeli maddelerin işaretlenmesi kuralları.
13) Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,Notoc formu Ders notu,Video
13) Etiketleme: risk (hazard) etiketleri ve taşıma (handling) etiketleri.
14) Kabinde tehlikeli madde olduğunda uygulanacak usul ve yöntemler Ders notu,Video
14) Özel yüklerin bildirimi NOTOC (Special Load Notification to Captain), özel yüklerin ekibe bildirilmesi. Kabin ekibi için tehlikeli madde acil durum uygulama usulleri, tehlikeli madde kaza ve olayların raporlanması. SHGM Sıvı Kısıtlamaları
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: IATA Dangerous Goods Regulations,
Diğer Kaynaklar: UN Orange Book
IATA Dangerous Goods Regulations
Ders notları - Lecturer Notes
Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği, Ömer Faruk Görçün, Murat Erdal, Beta Yayınları
Annex 18

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ7

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 3
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. 3
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ7
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 12 12
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 54
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 2 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 23
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 77
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3