ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50231GEEOZ-ING2161 İngilizce Dil Kullanımı I 1 Güz 2 0 2 4
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi HANİFE SALBAŞ
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi STAFF
Öğretim Görevlisi MUHAMMET GÜNDÜZ
Öğretim Görevlisi HANİFE SALBAŞ
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Temel düzeyde İngilizce konuşma, yazma, okuduğunu ve dinlediğini anlama becerilerini geliştirme.
Dersin İçeriği: -Sıfatlar, kıyaslamalı sıfatlar, şimdiki zaman, olasılık yardımcı fiili, sayılabilen ve sayılamayan isimlerde miktar ifadeleri, işaret zamirleri, di-li geçmiş zaman, nicelik sıfatları ve soruları, var ve yok tanımlamaları, planlı gelecek zaman konuları
-Bu koularla ilgili dinleme, konuşma okuma ve yazma alıştırmaları

Derse Özgü Kurallar

Öğrencilerin derslere materyalleri ve varsa ödevlerini tamamlamış olarak gelmeleri beklenir

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) isim cümlelerine ('to be' kullanılan), geniş zamana ve geçmiş zamana ait cümle yapılarını kullanabilirler.
  2) İngilizce temel dil bilgisi yapılarını kullanabilirler
  3) isim, zamir, sıfat, zarf, eylemlerin cümlede nasıl kullanacakları hakkında bilgi sahibidirler.
  4) sayıların, alfabenin, kişi/yer/eşyaların özelliklerinin, ülke ve milliyetlerin, mesleklerin, aile ilişkilerinin, zaman ifadelerinin, yiyecek-içeceklerin, geçmiş yaşantıların anlatımında kullanılan İngilizce sözcükleri bilir.
  5) geçmiş zamana ait yapıları bilir, geçmiş yaşantılardan bahsedebilir.
  6) Günlük yaygın kullanılan belirli sayıda nesnelerin adlarını bilirler.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) basit talimatları, telefon konuşmalarını, kişisel detayları yazılı ve sözlü olarak takip edebilir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Avrupa Dil Portfolyosunda tanımlı A1 düzeyi kelime bilgisine sahiptirler.
  2) belli bir seviyeye geldikten sonra kendi çalışmalarıyla seviyesini ilerletebilir.
  3) dinleme becerisiyle yaygın kullanılan kelimeleri fark eder ve A1 düzeyde diyalogları anlar.
  4) Kendi ülkelerin, uyruklarını ve dillerini tanıyıp söyleyebilirler ve başkalarına uyruklarını sorabilirler.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
2) objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities objects Speakout Elementary Second Edition Student's Book
3) introduce yourself and others objects word stress; weak forms: this, that, these, those present simple: be this/that, these/those; possessives countries and nationalities  objects Speakout Elementary Second Edition Student's Book
4) link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs Speakout Elementary Second Edition Student's Book
5) link sentences with and, but and or third person ‘s’ present simple daily routines;jobs Speakout Elementary Second Edition Student's Book
6) have/has got adverbs of frequency Speakout Elementary Second Edition Student's Book
7) have/has got adverbs of frequency Speakout Elementary Second Edition Student's Book
8) ARA SINAV
9) there is/are prepositions can for possibility & ability Speakout Elementary Second Edition Student's Book
10) there is/are prepositions can for possibility & ability Speakout Elementary Second Edition Student's Book
11) countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers Speakout Elementary Second Edition Student's Book
12) countable and uncountable nouns how much/many; quantifiers Speakout Elementary Second Edition Student's Book
13) was/were dates and time phrases past simple Speakout Elementary Second Edition Student's Book
14) was/were dates and time phrases past simple Speakout Elementary Second Edition Student's Book
15) was/were dates and time phrases past simple Speakout Elementary Second Edition Student's Book
16) DÖNEM SONU SINAVI
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reflect 3 Listening and Speaking
Diğer Kaynaklar: Öğretim görevlisinin çeşitli kaynaklardan derlediği ve özgün hazırlanmış çalışma materyalleri / materials prepared from various sources and written by the instructor.

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 4

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 10.00
Ödev 1 % 10.00
Ara Sınavlar 1 % 20.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Derse Aktif Katılım 1 % 10.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 28 1 28
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 94
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 1 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 8
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 102
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 4