ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PÖÇ İLE TYÇ DÜZEY VE TYÇ YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI İLİŞKİ MATRİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Düzey Tanımlayıcıları ile Türkiye Yeterlilik Tür Tanımlyıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)
(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYÇ 6 (LİSANS) DÜZEY TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYÇ 6 Düzey (LİSANS) YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
-Bir iş veya öğrenme alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, metodolojik ve olgusal bilgiye sahip olma -Bir iş veya öğrenme alanına ilişkin teori ve ilkeleri eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilecek ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
-Uzmanlık gerektiren bir iş veya öğrenme alanında, karmaşık ve öngörülemeyen sorunları çözmek için gerekli, uzmanlık ve yenilik niteliği gösteren ileri düzeyde becerilere sahip olma -Bir iş veya öğrenme alanında karmaşık, öngörülmeyen sorunları çözmede ileri düzeyde yenilikçi uzmanlık becerilerine sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanındaki sorunlara ilişkin verileri analiz eder ve kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirir
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
-Öngörülemeyen iş veya öğrenme ortamlarında sorumluluk alarak karar verme ve bu ortamlarda karmaşık teknik veya meslekî faaliyet veya projeleri yönetme -Alanıyla ilgili karmaşık mesleki ve teknik çalışmaları yönetir, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır, ekip üyelerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirler.
-Kişilerin ve grupların meslekî gelişiminin yönetiminde sorumluluk alma -Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavramları, politikaları, araçlarının uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda deneyim sahibi olma -Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanır.
-Bir iş veya öğrenme değerlendirmesinde bulunurken toplumsal ve etik değerlerin farkında olma -Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde kullanır.
-Alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
-Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
-Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
-Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
-Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
- Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
-Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.