ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Önlisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Önlisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 5. Düzey
  • QF-EHEA: Kısa Düzey
  • Yönelim: Önlisans (Mesleki)
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:84
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PÖÇ İLE TYÇ DÜZEY VE TYÇ YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI İLİŞKİ MATRİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Düzey Tanımlayıcıları ile Türkiye Yeterlilik Tür Tanımlyıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)
(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYÇ 5 (ÖNLİSANS) DÜZEY TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYÇ 5 Düzey (ÖNLİSANS) YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
-Bir iş veya öğrenme alanının sınırlarının farkında olarak, bu alana özgü, kapsamlı,kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olma -Bir iş alanında mesleğini yapabilecek ileri öncesi düzeyde kuramsal veolgusal kapsamlı bilgilere sahip olup bu bilgilerin sınırlarının farkındadır
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
-Sınırları belirlenmiş soyut ve somut sorunlara yaratıcıçözümler geliştirmede gerekli, kapsamlı, bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olma -Bir iş alanında mesleğine özgü ileri öncesi düzeyde kapsamlı bilişsel veuygulama becerilerine sahip olup bunları yakın iş alanlarında da kullanır.
-Bir iş alanındaki sorunları sahip olduğu ileri öncesi düzeyde kapsamlıbilişsel ve uygulamalı becerilerle analiz eder, yorumlar ve bunlara yönelik kanıtadayalı yeni çözümler geliştirir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
-Öngörülemeyen değişikliklerin olduğu ortamlarda yönetim ve gözetim görevi yapma -Bireysel ya da ekip üyesi olarak mesleğini icra eder ve mesleğine ilişkinbeklenmeyen durumları algılar, gözetir ve yönetir.
-Kendisinin ve başkalarının başarım düzeyini değerlendirme ve geliştirme -Kendisinin ve başkalarının performans düzeyini değerlendirir ve geliştirir.
-Projelerin yönetimi dâhil iş veya öğrenme ortamlarında işleme dair etkileşimde bulunma -Mesleki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenmegereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenmeanlayışına sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kapsamına ve bu kapsamın örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda genel farkındalığa sahip olma -Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanır.
-Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile toplumsal ve etik meseleler ve sorumluluklar ilişkisinin farkında olma -Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyinde kullanır.
-İş alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini alan içi veya alan dışı gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
-Temel haklara, kültürel ve evrensel değerlere, sosyal adalete uygun hareketeder.
-Mesleğini icra ederken bilimsel, toplumsal ve etik değerler ile meslekimevzuat, iş sağlığı ve güvenliğine uygun davranır.
-Mesleğini icra ederken çevreyi korur.
-Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
-Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içindeyaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
-Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri öncesi düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
-Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.