ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PÖÇ İLE TYÇ DÜZEY VE TYÇ YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI İLİŞKİ MATRİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Düzey Tanımlayıcıları ile Türkiye Yeterlilik Tür Tanımlyıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)
(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYÇ 7 (YÜKSEK LİSANS) DÜZEY TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYÇ 7 Düzey (YÜKSEK LİSANS) YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5 KPÖÇ6 KPÖÇ7
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
-Bir iş veya öğrenme alanında, özgün fikirlerin ve/veya araştırmanın temelini oluşturan ve bir kısmı en ileri düzeydeki ihtisas bilgisine sahip olma -Bir bilim dalı, iş veya öğrenme alanında özgün fikirlerin oluşturulmasına veya araştırma yapılmasına temel teşkil edebilecek ileri üstü düzeyde bilgiye ve uzmanlık bilgisine sahiptir.
-Alanındaki ve alanının ilişkili olduğu değişik alanların arayüzündeki bilgi meselelerinde sorgulayıcı yaklaşıma sahip olma
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
-Bir iş veya öğrenme alanında yeni bilgi ve yöntemleri geliştirmek ve farklı alanlardan bilgiyi bütünleştirmek için yürütülen araştırma ve/veya yenilik faaliyetlerinde sorun çözmede ileri düzeyde beceriye sahip olma -Bir öğrenme alanı ve bunun etkileşim içinde olduğu diğer alanlara ait bilgileri eleştirebilecek düzeyde farkındalığa sahiptir.
-İleri araştırma işlemlerinin kavranılması, tasarlanması, uygulanması ve uyarlanmasını yapma becerisine ekip üyesi veya kısmen özerk olarak sahip olma -Yeni bir bilgi veya prosedür geliştirmek veya farklı alanlardaki bilgileri bütünleştirmek için bir iş veya öğrenme alanına özgü araştırma ve inovasyon yapma becerilerine sahiptir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
-Öngörülemeyen, karmaşık ve yeni stratejik yaklaşımlar gerektiren iş veya öğrenme ortamlarını yönetme ve dönüştürme -Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
-Karmaşık bir ortamda değişimi yönetme tecrübesine sahip olma -Belirlenen stratejik hedeflere ulaşılmasını temin etmek üzere içinde yer aldığı ekiplerin, meslekı̂ bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi için katkı verir.
-Meslekî bilgi ve uygulamaya katkı yapmak ve/veya takımların stratejik başarım düzeyini değerlendirmek için sorumluluk alma -Alanında sahip olduğu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenme anlayışına sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanına ve alanlar arasındaki arayüz bilgisine yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kavram, politika, araçlar ve uygulaması ve bunların örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda liderlik yapma -Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanır.
-Bir iş veya öğrenme alanında, toplumsal ve etik meseleleri ve sorumlulukları dikkate alarak bilgiyi bütünleştirme ve yargıda bulunma -Alanına özgü bilişim teknolojilerini ileri üstü düzeyde kullanır.
-Alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve çalışmaları, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanda uzman veya uzman olmayan gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır.
-Alanıyla ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranır.
-Toplumsal sorumluluk bilinciyle sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
-Temel haklar, kültürel ve evrensel değerler, sosyal adalet ve çevre konularında toplumun bilinçlenmesi için sorumluluk alır.
-Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
-Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içinde yaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
-Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri üstü düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
-Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.