ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI İç Mimarlık ve Çevre TasarımıSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Lisans Derecesi


4


240


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 6. Düzey
  • QF-EHEA: 1. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):021,052,053,073,103 Temel Öğrenme Alanı:21,58
  • Kategori: Ana Yeterlilik

TYYÇ - PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Düzeylerinin ve Temel Alanlarının ilgili tanımlayıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYYÇ Düzey ve Temel Alanların ilgili tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)

(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYYÇ Düzey ve Temel Alan Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYYÇ 6. DÜZEY (LİSANS DERECESİ) TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYYÇ 6. DÜZEY TEMEL ALAN (TA) TANIMLAYICILARI

TA:21 - SANAT
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. -Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. -Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. -İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
-Duyusal algıyı somutlaştırır.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır.
-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. -Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. -Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. -Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. -Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. -Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
-Estetik farkındalığa sahiptir.
-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. -Kendi çalışmalarını sorgular.
-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. -Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. -Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. -Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. -Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
TYYÇ 6. DÜZEY (LİSANS DERECESİ) TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYYÇ 6. DÜZEY TEMEL ALAN (TA) TANIMLAYICILARI

TA:58 - MİMARLIK VE YAPI
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5
Bilgi ()
-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. -İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceriler ()
-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. -Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. -Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Yetkinlikler ()
-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. -Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. -En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. -Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. -Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. -Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. -Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. -Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. -Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme. -Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.