ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

TYYÇ - PROGRAM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Düzeylerinin ve Temel Alanlarının ilgili tanımlayıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYYÇ Düzey ve Temel Alanların ilgili tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)

(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYYÇ Düzey ve Temel Alan Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYYÇ 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS DERECESİ) TANIMLAYICILARI
KİLİT PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (KPÖÇ)
TYYÇ 7. DÜZEY TEMEL ALAN (TA) TANIMLAYICILARI

TA:31 - SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ
KPÖÇ1 KPÖÇ2 KPÖÇ3 KPÖÇ4 KPÖÇ5 KPÖÇ6 KPÖÇ7
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. -Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme. -İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. -Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme. -Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme. -Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme. -Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme. -Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme. -Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. -Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme. -Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme. -Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme. -Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. -Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. -Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. -Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. -Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.