ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kazanılan Yeterlilik
Program Süresi (Yıl)
Toplam AKTS Kredisi
Öğretim Şekli
Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı


Yüksek Lisans Derecesi


2


120


Örgün
  • TYÇ Yeterlilik Türü: Tezli Yüksek Lisans
  • TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011): 7. Düzey
  • QF-EHEA: 2. Düzey
  • Yönelim: Akademik
  • Sınıflandırma (ISCED 2013):031 Temel Öğrenme Alanı:22,31
  • Kategori: Ana Yeterlilik

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bu konuyla ilgili maddelerinin özeti aşağıda belirtilmiştir. Ayrıntı için ilgili yönetmelik incelenebilir.

Sınavlar

Sınavlar; yarıyıl içerisinde gerçekleştirilen sınavlar ile yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve ek sınavlardan oluşur.

Dersler için kullanılacak ölçme ve değerlendirme yöntemleri yarıyılın başında EÖBS’de ilan edilir. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin (projeler, tasarım dersleri, bitirme çalışmaları, mezuniyet projeleri ve benzeri faaliyetler) dışında herhangi bir ders için yarıyıl içerisinde biri zorunlu ara sınav, diğeri yarıyıl sonu sınavı olmak üzere en az beş ölçme faaliyetinin yapılması zorunludur. Ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen derslerin başarı notu, yarıyıl içerisinde yapılmış olan faaliyetlerin dersin özelliğine göre ilgili öğretim elemanı veya oluşturulan jüri tarafından belirlenir.

Başarı Notu 

Örgün programlarda öğrencilerin bir ders ile ilgili başarı notu; yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notun %50’si alınarak hesaplanır.

Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için  yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. 

Başarı Notunun Hesaplanması 

Başarı notlarının hesaplanmasında mutlak not sistemi kullanılır. Mutlak notların harfli başarı notları ile ilişkisi ve bu notların sayısal başarı notu karşılıklarına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır:

a) Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 

Mutlak Not

Harf Notu

Sayısal Not

 Anlamı

90-100

AA

4,00

Mükemmel

80-89

BA

3,50

Çok İyi

73-79

BB

3,00

İyi

66-72

CB

2,50

Orta

60-65

CC

2,00

Geçer

 0-59

FF

0,00

Başarısız

-

DZ

0,00

Devamsız

-

BI

-

Başarılı

-

BZ

-

Başarısız

-

M

-

Muaf

-

W

-

Dersten Çekilme

-

E

-

Girilmemiş Not

 

b) Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, BI ve M harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

c) Bir dersten FF, BZ ve DZ harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

ç) Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ harf notu verilir. DZ notu not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

d) BI notu; not ortalamalarına katılmayan ve başarılmış olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

e) BZ notu; not ortalamalarına katılmayan ve başarısız olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

f) M notu; not ortalamalarına katılmayan ve 29 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen muafiyet değerlendirmesi sonucu muaf olunan derslerin başarı notu olarak verilir.

g) W notu; öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde bir dersten çekilmesi durumunda öğrencinin bu durumunu transkriptinde tanımlamak için kullanılan nottur.

ğ) E (Girilmemiş) notu; değerlendirme süreci tamamlanmamış ve notu girilmemiş olan derslere geçici olarak verilen nottur. Belirlenen süresi içerisinde dönüştürülmeyen E notu ilişkili olduğu ders için tanımlanan başarısız nota dönüştürülür.

Sınavlar
MADDE 21 – (1) Sınavlar; yarıyıl içersinde gerçekleştirilen en az 2 kısa sınav ve en az 1 ara sınav, ile, yarıyıl
sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur.
Kısa sınav ve ara sınav
MADDE 22 – (1) Ara sınav her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden,
akademik takvimde belirlenen süre içinde, kısa sınavlar her öğretim yarıyılında ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü
zamanlarda yapılır.
(2) Uzaktan öğretim programlarında kısa sınavlar, ara sınav, ve ödev gibi yarıyıl içi diğer ölçme ve
değerlendirmeye tabi tutulan faaliyetler internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılır.
(3) Mazeretsiz olarak girilmeyen veya yönetim kurulunca mazeret sınavı verilmeyen derslerin ara sınav notu
sıfır sayılır.
(4) Kısa sınavına, ara sınavına veya mazeret sınavına girilmeyen dersin, devam zorunluluğu sağlanmışsa yarıyıl
sonu sınavına girilebilir.
Yarıyıl sonu sınavıMADDE 23 – (1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan
derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır.
(2) Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için ilgili dersten devam almış olmak gerekir.
(3) Öğrenciler, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır.
(4) Yarıyıl sonu sınavının mazereti bütünleme sınavıdır.
Bütünleme sınavı
MADDE 24 – (1) Bütünleme sınavı; her öğretim yarıyılında, yarıyıl sonu sınavları tamamlandıktan sonra, o
akademik yarıyılda alınan ve başarısız olunan dersler için açılan sınavdır.
(2) Bütünleme sınavına girebilmek için o dersle ilgili devam koşulunun yerine getirilmiş olması gerekir
(3) Bütünleme sınavı yarıyıl sonu sınavının yerine geçen bir sınavdır.
(4) Bütünleme sınavı başarı notu transkripte dersin en son alındığı yarıyıla işlenir ve ağırlıklı not ortalaması
(ANO) hesaplanmasında dikkate alınır.
(5) Bütünleme sınavının mazereti yoktur. Ancak ciddi derecede hastalık, afet durumu vb. olağanüstü
durumlarda belgelenmek koşuluyla yönetim kurulu kararı doğrultusunda uygulama yapılır.
Tek ders sınavı
MADDE 25 – (1) Tek ders sınavı; mezuniyeti için staj hariç tek dersi kalan ve bu ders için devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.
(2) Tek ders sınavı her yarıyıl sonunda yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik
takvimde ilan edilir.
(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenci, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı olarak Yüksekokul
Müdürlüğüne müracaat eder. Talepleri uygun bulunan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte, sınav ücretini
ödemek şartıyla tek ders sınavına girebilir.
(4) Tek ders sınav ücreti, ilgili programın cari yıl ücretinin 1,5/60’ıdır.
(5) Tek ders sınavı müstakil bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar
dikkate alınmaz.
(6) Tek ders sınavından başarılı olunması için en az CC notu alınması gerekir. Not değerlemesi 31 inci maddedeifade edilen Tablo 1’e göre yapılır.
(7) Tek ders sınavı başarı notu kronolojik transkriptte müstakil olarak gösterilir ve ağırlıklı genel not
ortalamasının (AGNO) hesaplanmasında dikkate alınır.
(8) Tek ders sınavında başarısızlık halinde, öğrenci dersin açıldığı yarıyılda dersi tekrar almayı tercih edebilir
veya yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavına girebilir. Final sınavında başarısız olunması halinde de öğrencinin tek
ders sınavına girme hakkı saklıdır.
Mazeret sınavı
MADDE 26 – (1) Mazeret sınavı; uzaktan eğitim programları hariç, ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına
olağanüstü mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere yönetim kurulu kararıyla verilen sınavdır.
(2) Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi en geç sınavların bitimini takip
eden üç işgünü içinde Öğrenci İşleri Birimine dilekçe ekinde verir.
(3) Yönetim Kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüğüne, ilgili
ders için mazeret sınav hakkı verebilir.
(4) Mazeret sınavları yönetim kurulunun belirleyeceği tarih/tarihlerde yapılır.
(5) Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir.
Muafiyet sınavı
MADDE 27 – (1) Yüksekokul kurulunun uygun gördüğü derslerden akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılan sınavdır.
(2) Bu sınava katılarak başarı gösteren öğrencilerin almış oldukları notlar harfli nota dönüştürülerek öğrencinin
transkriptine aktarılır.
Sınavların yapılış şekli
MADDE 28 – (1) Sınav tarihleri akademik takvimde düzenlenir ve ilan edilir.
(2) Sınavların gün, saat ve sınav salonlarını belirleyen sınav programı, sınavların başlamasından en az bir hafta
önce Yüksekokul Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve ilan edilir.
(3) Yüksekokul Müdürünün kararı ile Cumartesi ve Pazar günlerinde de sınav yapılabilir.
(4) Bir günde, yarıyıl öğretim planında her yarıyıl için öngörülen derslerden en çok üç dersin sınavı yapılabilir.Ders tekrarlayan öğrenciler için sınav programında bir günde üç dersten daha fazla sayıda sınav yapılabilir.
(5) Uzaktan eğitim ve Endüstride Uygulamalı yapılan derslerin sınavları hariç Yüksekokul mekânları dışında
sınav yapılamaz.
(6) Sınavlar, Yüksekokul Müdürlüğü tarafından tespit ve ilan edilen sınav uygulama prosedürüne uygun olarak
yapılır. Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav mahallinde görevli öğretim elemanı tarafından yönetilen sınav düzenine
uymak zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun, sınav düzenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını
geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapılmasını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınava alınmaz
bu öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
(7) İçinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı olmayan öğrenciler sınava
alınmaz.
(8) Girmeye hakkı olmadığı halde girilen sınavın notu geçersiz sayılır