ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50912METOZ-SHK0032 Havacılıkta Tıbbi İlkyardım 1 Bahar 1 1 2 3
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi KADİR ŞEKER
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi KADİR ŞEKER
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık teknikerlerinin ilk yardım kapsamında karşılaşabilecekleri yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda müdahale edebilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerine (Kabin Memuru adaylarına) insan fizyolojisi, yükseklik fizyolojisi, uçuş sırasında meydana gelen değişiklikler ile ilgili bilgi kazandırmaktır. Uçuş sırasında karşılaşacakları sağılık ile ilgili problemleri değerlendirmeleri ve gerekli önlemleri almaları amaçlanmaktadır. Uluslararası sağlık kuralları, prosedürler, seyahat sağlığı ve hijyen konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Temel mesleki bilgilere sahip olur.
  2) Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir.
  3) Bireysel ve Örgütsel iletişim ilkelerini bilir.
  4) Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
  5) Acil durumlarda hasta değerlendirme; birincil ve ikincil muayene prensiplerini bilir.
  6) Hasta taşıma yöntemlerini bilir.
  7) Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir.
  8) Acil aracın mekanik ve teknik donanımı ile ilgili bilgi sahibidir.
  9) İnsan anatomisi, fizyolojisi, patoloji alanlarında temel bilgilere sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Acil araç kullanımı bilgi ve becerisine sahip olmak
  2) Defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olmak
  3) Kanama kontrolü yapabilmek
  4) Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
  2) Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.
  3) Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaç ve sıvıları bilir ve uygulama becerisine sahiptir
  4) Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
  5) Olağan ve olağan dışı durumlarda kişisel ve çevresel güvenlik bilgilerine sahip olma
  6) Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahiptir.
  7) Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Hipoksi, oksijen ihtiyacı, östaki borusu fonksiyonu ve barotravma konuları özellikle vurgulanarak uçuşun fizyolojik etkileri. Ders materyalleri
2) (a) Uçak tutması, (b) Mide, bağırsak rahatsızlıkları Ders materyalleri
3) (c) Hiperventilasyon, (ç) Yanıklar, (d) Yaralar Ders materyalleri
4) (e) Bilinç kaybı, (f) Kırıklar ve yumuşak doku yaralanmaları. Ders materyalleri
5) (a) Astım, (b) Stres ve alerjik reaksiyonlar, (c) Şok Ders materyalleri
6) (ç) Şeker hastalığı, (d) Tıkanma, (e) Sara (Epilepsi) Ders materyalleri
7) (f) Doğum, (g) Felç ve (ğ) Kalp krizi Ders materyalleri
8) Ara sınav Ders materyalleri
9) İlkyardım oksijeni, ilkyardım çantası, acil durum tıbbi yardım çantası ve içeriğinin kullanımı da dâhil olmak üzere ilkyardım malzemelerinin kullanımı Ders materyalleri
10) Her bir kabin ekibi üyesi tarafından özel tasarlanmış cansız manken üzerinde kalp-akciğer masajı canlandırması uygulamalı eğitiminin uçağın fiziki ortamı da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi Ders materyalleri
11) Uçuş sağlığı ve hijyeni; (a) Uçuşta hijyen, (b) Bulaşıcı hastalıklara temas riski ve bu riskleri indirgeme metotları, Ders materyalleri
12) (c) Tıbbi atıkların yönetimi, (d) Uçağın dezenfekte edilmesi, (e) Uçuşta ölüm durumunda uygulanacaklar Ders materyalleri
13) f) Uçuşta teyakkuz durumu yönetimi, yorgunluğun fizyolojik etkileri, uyku fizyolojisi, sirkadyan ritim, saat farklılıkları. Ders materyalleri
14) Genel tekrar Ders materyalleri
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Ders notları, tıbbi dergi ve yayınlar, sağlık bakanlığı temel ilk yardım el kitabı, european resuscitation council notes.

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
DÖÇ13
DÖÇ14
DÖÇ15
DÖÇ16
DÖÇ17
DÖÇ18
DÖÇ19
DÖÇ20

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 4

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11 DÖÇ12 DÖÇ13 DÖÇ14 DÖÇ15 DÖÇ16 DÖÇ17 DÖÇ18 DÖÇ19 DÖÇ20
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Uygulama 1 % 10.00
Kısa Sınavlar 1 % 5.00
Ödev 1 % 5.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 15 2 30
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 30
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 20 1 20
Ara Sınavlar 20 1 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 50 1 50
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 90
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 120
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3