ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50414TATOZ-ISL3041 Pazarlama Yönetimi 1 Güz 2 0 2 3
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi BAŞAK KURU
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi BAŞAK KURU
Öğretim Görevlisi STAFF
Dr. Öğr. Üyesi AYSUN VARAN
Dr. Öğr. Üyesi SERAP BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi ESRA NUR GÖKHAN
Dersin Kategorisi: Temel Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Rekabetin yoğun olduğu iş dünyasının güncel durumu ile bir bakış açısı sunmanın yanı sıra, geçmişten günümüze Pazarlama disiplininin oynadığı büyük rol ile ilgili farkındalık sağlamak; günümüzdeki pazarlama ve rekabet stratejileri ile katkı sağlamaktır. Ders, endüstri ilişkilerinin doğasını ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konularını ele alır.
Dersin İçeriği: Pazarlama karması, tüketici ve endüstriyel pazarlar, Pazar bölümlendirme ve pazarlama araştırmaları, rekabet ve tüketici davranışları

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Pazarlama çevresi kavramını öğrenir
  2) Pazar Türleri, Tüketici Pazarı ve Endüstriyel Pazar kavramlarını bilir, örneklerle ifade edebilir.
  3) Pazarlama Karması , Stratejik Planlama, SIB & BDG analizlerini bilir ve şirketlere uyarlayabilir.
  4) Pazarlamanın Tarihsel Gelişimi, Mikro ve makro çevre unsurları, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolünü öğrenir.
  5) Bölümlendirme, Konumlandırma, Hedef Pazar kavramlarını öğrenir ve işletmeleri bu bağlamda inceleyebilir.
  6) Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
  7) Fiyat ve Fiyatlandırma stratejileri hakkında bilgi sahibi olur.
  8) Ara sınav
  9) Dağıtım stratejileri, perakendecilik ve toptancılık ile ilgili bilgi sahibi olur.
  10) Tutundurma Karması, Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme stratejilerini bilir ve bir firmayı bu bağlamda inceleyebilir.
  11) Tüketici Davranışlarını yorumlayabilir.
  12) Tüketici davranışları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur.
  13) Rekabet ve Büyüme Stratejilerini öğrenir.
  14) Bir firma için pazarlama araştırması yapabilecek bilgiye sahip olur.
  15) final sınavı
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Pazarlama kavramı, Temel kavramlar
2) Pazarlamanın mikro ve makro çevre unsurları
3) Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreci
4) Ürün yaşam eğrisi, Marka kavramı, Marka değeri
5) Hizmet pazarlaması, Hizmetin boyutları, Hizmet kalitesi
6) Fiyat, Fiyatlandırma stratejileri, Fiyat farklılaştırma
7) Dağıtım, Dağıtım stratejileri, Toptancılık ve Perakendecilik
8) Ara Sınav
9) İletişim süreci, Tutundurma bütçesi belirleme, Tutundurma karması
10) Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme
11) Tüketici pazarları
12) Endüstriyel pazarlar
13) Pazar bölümlendirme, Pazar hedefleme, Pazar konumlandırma
14) Uluslararası pazarlama, Standardizasyon ve adaptasyon, Kültür kavramı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları - Course notes
Ders sunumları - Course presentations
Diğer Kaynaklar: Pazarlama ilkeleri: ve örnek olaylar / İsmet Mucuk, Türkmen Kitabevi, 2006
Pazarlama Yönetimi A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayın, 2014
Principles of marketing / Philip Kotler, Gary Armstrong, Prentice Hall, 2010
Pazarlama Yönetimi / Philip Kotler, Kevin Lane Keller,2018

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
DÖÇ13
DÖÇ14
DÖÇ15

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar. 2
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar. 3
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular. 3
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9 DÖÇ10 DÖÇ11 DÖÇ12 DÖÇ13 DÖÇ14 DÖÇ15
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 15.00
Ara Sınavlar 1 % 35.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 1 10
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 38
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 6 12
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 36
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 74
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3