ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50912TATOZ-TIY3162 Temel İlk Yardım 1 Güz 1 1 2 2
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi NEBİ ARAZ
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi NEBİ ARAZ
Öğretim Görevlisi KADİR ŞEKER
Öğretim Görevlisi ARZU ÖZÇELİK
Dersin Kategorisi: Temel Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlık teknikerlerinin ilk yardım kapsamında karşılaşabilecekleri yaşamı tehlikeye düşüren herhangi bir durumda müdahale edebilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: İlk yardımın tanımı ve KBK kuralı, İlk yardımın hedefleri, İlk yardımın ABC kuralı ve Temel Yaşam Desteği, Hava yoluna kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması, Kanama türleri ve kanamaların durdurulması,Turnike uygulama, Bilinç bozukluklarında, şok ve bayılmalarda ilk yardım, Yaralanma türleri ve bölgesel yaralanmalar, Omurga yaralanmaları, Kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Yanık türleri ve ilk yardım, Zehirlenme çeşitleri ve ilk yardım, Sıcak çarpması ve donmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma şekilleri

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1 Temel mesleki bilgilere sahip olur. 2 Dünyada ve Türkiye’de acil sağlık hizmetlerinin durumu ve ilk ve acil yardım teknikerinin bu sistem içindeki görev ve sorumluluklarını bilir. 3 Bireysel ve Örgütsel iletişim ilkelerini bilir. 4 Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur. 5 Acil durumlarda hasta değerlendirme; birincil ve ikincil muayene prensiplerini bilir. 6 Hasta taşıma yöntemlerini bilir. 7 Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir. 8 Acil aracın mekanik ve teknik donanımı ile ilgili bilgi sahibidir. 9 İnsan anatomisi, fizyolojisi, patoloji alanlarında temel bilgilere sahiptir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) 1 Acil araç kullanımı bilgi ve becerisine sahip olmak 2 Defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olmak 3 Kanama kontrolu yapabilmek 4 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Olay yerinde sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir. 2 Hasta ile ilgili gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar. 3 Hastane öncesi acil bakımda kullanılan ilaç ve sıvıları bilir ve uygulama becerisine sahiptir 4 Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilme 5 Olağan ve olağan dışı durumlarda kişisel ve çevresel güvenlik bilgilerine sahip olma
  2) ktüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir 2 Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
  3) Ani hastalanma veya yaralanma durumlarında olay yerine hızla ulaşarak, varsa doktor ile birlikte durumu değerlendirir, gerekiyorsa ilk müdahaleyi yapar ve uygun hastane acil servisine doğru yöntemle naklini sağlar. 2 Hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahiptir. 3 Trafik kazalarında basit kurtarma/çıkarma tekniklerini bilir ve uygular. 4 Bedensel ve ruhsal sağlığını koruyabilme ve en üst düzeyde tutabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
  4) Entellek1 Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme 2 Türkçe dil bilgisine ve dili kullanma becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilme. 3 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 4 Acil yardım durumunda hem hastayı hem de kendisini psikolojik ve sosyal açıdan korumak için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) 1) İlk Yardım ile İlgili Temel Kavramlar, İlk Yardım ve Acil Yardımın Farklılıkları, Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
2) 2) Koruma-Bildirme-Kurtarma Kuralı, Olay Yeri Güvenliğinin Sağlanması Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
3) 3) Hastanın Birinci Değerlendirmesi, Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi, İlk Yardımın ABC Kuralı Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
4) 4) Hasta/Yaralının İkinci Değerlendirmesi Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
5) 5) Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
6) 6) Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
7) 7) Bebeklerde Temel Yaşam Desteği Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
8) ARA SINAV
9) 9) Hava Yolu Tıkanmalarında İlk Yardım, Tam Tıkanmalarda Heimlich Manevrası Uygulamaları Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
10) 10) Kanamalarda İlk Yardım, Kanama Çeşitleri, Turnike Uygulaması, Şok çeşitleri Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
11) 11) Yaralanmalar ve Yara Çeşitleri Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
12) 12) Kırık-Çıkık-Burkulmalarda İlk Yardım Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
13) 13) Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalarda İlk Yardım Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
14) 14) Bilinç Bozukluklarında (Bayılma-Epilepsi- Havale- Şeker Koması- Göğüs ağrısı) ve Zehirlenmelerde İlk Yardım Ders notları, gazete haberleri, internet araştırmaları
15) FİNAL
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sunum, Ders notları, Gazete Haberleri
Diğer Kaynaklar: 1-Prof.Dr.Bikem Süzen, İlk Yardım Kitabı
2-Cemil Sözen, İlk Yardım Kitabı, Nobel Yayınları
3-Fethiye Erdil, Temel İlk Yardım Kitabı
4- T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı ANKARA 2011

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır. 1

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 1 % 5.00
Ödev 1 % 10.00
Sunum 1 % 5.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 1 3 3
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 3 3
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 34
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 4 8
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 14
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 48
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 2