ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50314YETOS-SOS2320 Toplum ve Ekoloji 1 Bahar 2 0 2 3
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZER PELVANOĞLU
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Dr. Öğr. Üyesi NİLAY ÖZER PELVANOĞLU
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, küresel iklim krizinin ve ekolojik bunalımın yaşandığı çağımızda, toplum, ekonomik yapı, üretim-tüketim ilişkileri ile ekoloji arasındaki bağlantıları öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği: Ekoloji ve çevre, ekolojik hareket ve çevrecilik
Yeni toplumsal hareketler, ekolojik hareket
Çevre etiği
Türkiye'de çevre politikaları
Kentlerde ve kırsalda çevre sorunları
İlkel, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplumda doğa
Küresel ısınmanın sebepleri ve sonuçları
Sürdürülebilir yaşam
Toplumsal ekoloji

Derse Özgü Kurallar

Ders materyalleri onlinebeykoz paneli üzerinden düzenli biçimde okunup dinlenmelidir.

Öğrencilerin derse devamlılığı önemlidir.

Ödevler onlinebeykoz paneline yüklenmelidir.

Ödevlerin biçimsel özellikleri öğretim üyesi tarafından bildirilir.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Öğrenciler ilkel, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplumların doğayı nasıl toplumsallaştırdığı konusunda kapsamlı bilgi sahibi olurlar.
  2) Öğrenciler, günümüzde yaşanan iklim krizi, ozon tabakasının delinmesi, hava su toprak kirliliği, biyolojik çeşitliliğin yok olması gibi sorunların modern kapitalist toplumla ilişkisini kurarlar. Sürekli üretim ve tüketime ve ekonomik büyümeye odaklanmış ileri sanayi toplumlarını, sanayi devriminden başlayarak analiz edebilirler.
  3) Çevre etiği konusunda geliştirilmiş teorik yaklaşımları tanır ve tartışırlar. Bu yaklaşımların toplumları dönüştürme potansiyelini kavrarlar.
  4) Küresel ısınmanın sebeplerini ve sonuçlarını bilir, sürdürülebilir bir yaşam için yapılması gerekenleri kavrarlar.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bir birey olarak kendi karbon ayak izlerini hesaplayabilirler. Tüketim alışkanlıkları ve doğaya verilen zarar konusunda ailelerini, işletmeleri, toplumu sorgulayabilirler.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Ekolojik hareketin siyasallaşması, yeşil partilerin yükselişi konusunda bilgi sahibi olurlar. Sivil toplum kuruluşları, vatandaş inisiyatifleri, yeşil partiler ile devletlerin çevre politikalarını karşılaştırabilirler.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Ekoloji-çevre, ekolojik hareket-çevrecilik tanımları
2) Ekoloji ve etik
3) Ekoloji, toplum ve siyaset: Yeni toplumsal hareketler
4) Ekoloji, toplum ve siyaset: Siyasette Ekoloji Hareketi
5) Türkiye’de Çevre Politikaları: Türkiye’de Çevreciliğin Tarihi ve Siyasal Gelişimi
6) Türkiye’de Çevre Politikaları: Türkiye’de Siyasi Partilerin Çevre Politikaları
7) Derin Ekoloji-Sığ Ekoloji
8) İlkel ve köleci toplumlarda doğanın toplumsallaşması
9) Feodal, kapitalist ve sosyalist toplumlarda doğanın toplumsallaşması
10) Modern toplumun temelleri
11) Sanayi devrimi ve ileri sanayi toplumlarında üretim-tüketim
12) Küresel iklim krizinin nedenleri ve sonuçları
13) Sürdürülebilir yaşam
14) Toplumsal ekoloji
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derek Sayer ve David Frisby. Toplum. Çev. Batuhan Bekmen. İstanbul: Habitus Kitap, 2017.
Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Necmettin Çepel. Ankara: Tübitak, 2008.

Hans Freyer. Sanayi Çağı Çev. Bedia Akarsu ve Hüseyin Batuhan. Doğu Batı Yayınları, 2014.

Jean-Jacques Rousseau. Toplum Sözleşmesi. Çev. Vedat Günyol. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2007.

Mark Kurlansky. 1968 Dünyayı Sarsan Yıl. İstanbul: Everest Yayınları, 2008.

Murray Bookchin. Ekolojik Bir Topluma Doğru. Çev. Abdullah Yılmaz. Sümer Yayıncılık, 2014.

Materyal
Diğer Kaynaklar:

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 1 % 10.00
Ödev 1 % 10.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 15 2 30
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 15 30
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 6 6
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 66
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 2 4
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 6
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 72
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 3