ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Sivil Havacılık Kabin HizmetleriSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
50314YETOS-KKE2452 Kent Kültürü ve Estetiği 2 Güz 2 0 2 4
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Düzeyi: Önlisans      TYYÇ:5. Düzey      QF-EHEA:Kısa Düzey      EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Uzaktan Eğitim
Dersin Koordinatörü: Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Öğretim Görevlisi ZEHRA KAYA
Dersin Kategorisi: Yetkinlik Geliştirme (Üniversite Seçmeli)

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kadim şehir İstanbul hakkında genel bir kültür oluşturmaktır. Şehrin gelişiminin parçası olan farklılıkların kavranması, çok kültürlü, zengin yapının katmanlar halindeki tarihi süreçlerde takip edilmesi önemlidir.
Katılımcılar İstanbul üzerinden şehir, şehir kültürü kavramlarını tanır, şehir üzerinden toplumu ve kültürleri görebilme becerisi edinir.
Dersin İçeriği: Kent, Kültür, Mekan kavramlarının incelenmesi
İstanbul kent mekanının tanıtılması
Boğaziçi mekanı çözümlemesi
Şehrin Roma-Bizans dönemi kültür ve sanatı
Şehrin Roma-Bizans döneminin bölgesel ve küresel etkileri
Şehrin Osmanlı dönemi kültür ve sanatı
Şehrin Osmanlı döneminin bölgesel ve küresel etkileri
Şehirde Cumhuriyet dönemi mekanın dönüşümü
Kent Estetiği, Şehrin kültür, sanat potansiyeli
Edebiyatın konusu olarak İstanbul
Geleceğin kentlerine bakış

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) İstanbul haritası hakkında bilgi sahibi olur. Şehrin tarihsel dönemleri boyunca nasıl genişlediğini tanır.
  2) İstanbul’u jeopolitik önemi, nüfusu, ekonomisi bağlamında tanır.
  3) İstanbul’un tarihsel dönemleri hakkında genel bilgi sahibi olur.
  4) İstanbul'un Roma-Bizans dönemi mimari ve sanat etkinliklerini tanır, zamanının ötesine geçen etkilerini bilir.
  5) Dersin verildiği haftalar boyunca İstanbul kültür sanat ortamı etkinliklerinden haberdar olur ve katılım sağlar.
  6) Dersin verildiği haftalar boyunca İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya, Resim ve Heykel Müzesi gibi kendilerine liste olarak sunulmuş müzeleri gezer.
  7) İstanbul’un Cumhuriyet dönemi kentsel mekanın dönüşümünü inceler, şehrin çöküntü alanına dönüşen mekanını, plansız yapılaşmadan kaynaklı sorunlarını görür, tartışır.
  8) Şehir yaşamının insan ve toplum ilişkiselliği üzerinden çıktılarını kültür, ekoloji, sanat bağlamında görür ve tartışır.
  9) İstanbul kentsel mekanının geleceğini problemler ve potansiyeller bağlamında tartışır, öngörü ve farkındalık geliştirir.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Giriş ve Temel Kavramlar
2) İstanbul Kent Mekânı
3) Boğaziçi Prestij Mekânı
4) Tarihsel Arka Plan- Roma-Bizans Dönemi
5) Tarihsel Arka Plan- Roma-Bizans Dönemi
6) Tarihsel Arka Plan-Osmanlı Dönemi
7) Tarihsel Arka Plan-Osmanlı Dönemi
8) Ara Sınav
9) Tarihsel Arka Plan-Erken Cumhuriyet Devri
10) Cumhuriyet Dönemi, Kentsel Dönüşüm ve Çevre
11) Kent Estetiği/İstanbul’da Kültür Sanat/Müzeler/Kütüphaneler
12) İstanbul yazını üzerine edebiyat/Efsaneleri/Tılsımları
13) Saha/Gezi
14) Geleceğin Kentleri Üzerine
15) Final Sınavı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Lewis Mumford. Tarih Boyunca Kent. İstanbul. Ayrıntı Yayınları. 2007.
Edmonda de Amicis. İstanbul. İstanbul. Yapı Kredi Yayınları.2010
Aynur Can Atmaca. Kentte Gündelik Yaşam. İstanbul. Ötüken Yayınları. 2010.
Ed. A.Emre Bilgili. Şehir ve Kültür İstanbul. İstanbul. Profil Yayınları.2011
Semavi Eyice, Bizans Devrinde Boğaziçi, İstanbul. Yeditepe Yayınları. 2007.
W.Müller-Wiener. İstanbul'un Tarihsel Topografyası. İstanbul.YKY.2016.
Evliyâ Çelebi, Haz. Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı. Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: İstanbul cilt 1, 2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016.

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DÖÇ1
DÖÇ2
DÖÇ3
DÖÇ4
DÖÇ5
DÖÇ6
DÖÇ7
DÖÇ8
DÖÇ9

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Uluslar arası ve Ulusal Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine dair temel, kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
2) Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri felsefesini yorumlar.
3) Ulusal ve uluslararası sivil havacılığın gerektirdiği temel ve kuramsal bilgileri açıklar.
4) Bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgilerini uygular.
5) Sivil Havacılık dünyasında bulunan işletmelerin ve toplumun beklentileri doğrultusunda gelişen ve üniversitemizin kurumsal çıktıları olarak tanımlamış olduğu yetkinlikleri temel düzeyde kazanır.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ2 DÖÇ3 DÖÇ4 DÖÇ5 DÖÇ6 DÖÇ7 DÖÇ8 DÖÇ9
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Arazi Çalışması 1 % 10.00
Ödev 1 % 10.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 1 5 5
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 0 0
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 1 10 10
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 30 30
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 50
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 93
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 4