HOME INSTITUTIONAL INFORMATIONINFORMATION ON DEGREE PROGRAMMES Civil Aviation Cabin ServicesCERTIFICATE PROGRAMMESUSEFUL INFORMATION, RESOURCES & SERVICES FOR STUDENTSUSEFUL LINKS AND DOCUMENTSADITIONAL & SUPPORTING INFORMATION

SECTION I: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COURSE

Course Code Course Name Year Semester Theoretical Practical Credit ECTS
51041METOZ-SHK0073 Emergency Procedures 2 Fall 1 1 2 3
Course Type : Compulsory
Cycle: Associate      TQF-HE:5. Master`s Degree      QF-EHEA:Short Cycle      EQF-LLL:5. Master`s Degree
Language of Instruction: Turkish
Prerequisities and Co-requisities: N/A
Mode of Delivery: Face to face
Name of Coordinator: Instructor ELİF İLHAN
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı:
Dersin Kategorisi: Programme Specific

SECTION II: INTRODUCTION TO THE COURSE

Course Objectives & Content

Course Objectives: The aim of this course is to give cabin crew necessary theorical and practical training in accordance with the procedures related to flight safety when faced abnormal situations during flight
Course Content: The primary principle of cabin crew is flight safety. The subjects to be covered in Emergency Safety Rules are slow and sudden decompression, fire/smoke, water and land evecuation, pilot incapacitation and survival. Students will learn these subjects in theory and practical during 3rd and 4th term. When discussing the subject of Slow / Sudden loss of air pressure (decompression) in the cabin, the students will learn the affects of sudden decompression on passengers and crew, indication of decompression in the cabin and procedures to be followed, cabin 02 system and oxygen sytem features according to aircraft types, procedures to be followed while administer first aid oxygen to a passenger, pre-flight check and the operation of portable oxygen bottle, Procedures in relation to turbulance, types (light, moderate, severe) of turbulance and actions to be taken for turbulance.
When discussing the subject of fire/smoke procedures, the students will learn types of fire, Procedures to be followed according to type of fire, type and operation of fire extinguishers on board, Fire/ Smoke procedures and the fixed fire extungisher systems, pre-flight check of potantial fire risk areas and smoke detectors, cabin fire/lavatory fire/ galley fire/cockpit fire, preflight check and operation of fire-fighting equipment.
When discussing the subject of evacuation procedures, the students will learn forced emergency landing /ditching, Unanticipated emergency landing procedures and possitive commands (evacuation on land/ water), Anticipated emergency landing procedures and possitive commands (evacuation on land /water), impact positions for cabin crew and passengers.

Course Learning Outcomes (CLOs)

Course Learning Outcomes (CLOs) are those describing the knowledge, skills and competencies that students are expected to achieve upon successful completion of the course. In this context, Course Learning Outcomes defined for this course unit are as follows:
Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
  1) Know Slow / Sudden loss of air pressure (decompression) procedure in the cabin
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
  1) Have an information about Cabin fire fighting procedures
  2) Learns survival procedures and how to use survival equipment
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
  1) Apply emergency landing/ditching procedures
  2) Assist normal, wounded or incapacitated passengers besides other passengers in emergency situations

Weekly Course Schedule

Week Subject
Materials Sharing *
Related Preparation Further Study
1) OKSİJEN-YANGIN Uçuş operasyonu sırasında kabin ekibinin görev ve sorumlulukları ile acil durumlara çabuk ve etkili müdahale edilmesinin önemi. Kabin ekibi üyelerinin ne zaman bir tahliye veya acil durum süreçlerini başlatma yetki ve sorumluluğuna sahip olacağının tanımı ve önemi. Lecture notes,Video
2) Yolcu kabininin emniyete alınması dahil türbülans durumundaki görevleri. Pilot ı̇nkapası̇te kuralları, pı̇lot koltuğunun ı̇şlevlerı̇/pedallar, koltuk kemerlerı̇, kontrol listesı̇okuma, kabı̇n ekı̇bi ı̇nkapası̇te prosedürlerı̇. Lecture Notes, Video
3) Basınçlandırma eksı̇klı̇gı̇̆, anı̇/yavaş basınç boşalması, hipoksi, basınç boşalması gerçekleşmeden öncekı̇ fı̇zı̇ksel belı̇rtı̇ler ve kabı̇n ekı̇bı̇üyelerı̇tarafından alınması gereken önlemler, kokpı̇tten gelecek komutlar ve kabı̇n ekı̇bı̇ üyelerı̇nı̇n görevlerı̇.
4) Yangın tipleri ve yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürler ve kullanılacak uygun yangın söndürücülerin tanımı. Duman/yangınla mücadele, alınacak önlemler, yangının ögeleri, yangın çeşı̇tlerı̇ (kabı̇n, tuvalet, galley, kokpı̇t, elektrı̇kı̇, litium pil) ve en çok rı̇sk taşıyan alanlar. Tuvaletler ve duman detektörleri de dahil olmak üzere, yangın riski taşıyan bölgelerin sık kontrol edilmesinin önemi. Lecture Notes, Video
5) Yangın tipleri ve yangın tiplerine göre uygulanacak prosedürler ve kullanılacak uygun yangın söndürücülerin tanımı. Duman/yangınla mücadele, alınacak önlemler, yangının ögeler ̆ ı̇, yangın çeşı̇tlerı̇ (kabı̇n, tuvalet, galley, kokpı̇t, elektrı̇kı, lityum pil). En çok rı̇sk taşıyan alanlar. Tuvaletler ve duman detektörleri de dahil olmak üzere, yangın riski taşıyan bölgelerin (cabin, Galley, Tuvalet vb.) sık kontrol edilmesinin öneminin vurgulanması. Lecture notes,Video
6) Yangının kaynağının tespitine ilişkin önem vurgulanmak suretiyle, kabin ekibi üyesinin yangın ve duman durumunda görev ve sorumluluklarının vurgulanması. Yangın veya duman tespit edildiğinde, koordinasyon ve destek için gereken uygulamalar ile birlikte kokpit ekibinin derhal bilgilendirilmesinin öneminin vurgulanması. Lecture notes,Video
7) Uçuş öncesi acil durum ve güvenlik malzeme kontrolü, Acil Durum Ekipman yerleşimi, Acil durum ekipman kullanımı, güvenlik önlemleri, gösteri çantası. Kokpitte Acil Güvenlik Ekipmanı. Kabin Personeli İstasyonları kullanımı. (Kemer, açılır kapanır koltuklar) Lecture notes,Video
8) Midterm exam
9) Uçuş öncesı̇acı̇l durum ve emnı̇yet malzeme kontrolü, yerleşı̇m şeması, kullanımı ve güvenlı̇k önlemlerı̇, Safety Brifing çantası (demo), kokpı̇tte bulunan acı̇l durum malzemelerı̇, K/M ı̇stasyonlarında bulunan acı̇l durum malzemelerı̇. Lecture notes,Video
10) Halon/BCF/su glı̇kollü yangın söndürücü/freon gazı ı̇çeren sabı̇t söndürücüler tuvalet duman dedektörü, kevlar eldı̇venı̇, balta, koruyucu solunum malzemesı̇ (smoke hood, PBE), el fenerı̇. Kabin, kokpit sabı̇tkabı̇n oksı̇jeni, MRT. Taşınabı̇lı̇r oksı̇jen tüpü, kokpı̇t sabı̇t oksı̇jen sı̇stemı̇ve oksı̇jen maskelerı̇, duman gözlügü̆ , bebek kemerı̇, uzatma kemerı̇/yetı̇şkı̇n can yeleğı̇, bebek can yelegı̇̆, megafon, ELT, kaçışhalatı/tutunma halatı, acı̇l durum ışıkları (ı̇ç-dış), kaçışslideları/botlar, hayatta kalma çantası (survival kit), ı̇lkyardım çantası/medical kit, DGR kit Lecture Notes, Video
10) Acı̇l durum tanımı ve çeşı̇tlerı̇, uçuşun kritik safhaları (Kalkış sonrası +3 dak., İnişten önce 8 dakika), 30 sanı̇yelı̇k gözden geçı̇rme (zı̇hı̇nsel hazırlık), uçuş sırasında abnormal/acı̇l durumların fark edı̇lmesı̇ ve kokpı̇t ekı̇bı̇nı̇n bı̇lgı̇lendı̇rı̇lmesı̇ (uçuşun safhalarına göre), uçuş emnı̇yetı̇ ı̇le ı̇lgı̇lı̇ görev ve sorumlulukların bı̇lı̇ncı̇nde olmanın ve acı̇l durumlarda anında ve etkı̇n müdahalede bulunmanın önemı̇ preparation for anticipated emergency landing and chain of command. Lecture notes,Video
11) Acı̇l durumda ekı̇p koordı̇nasyonu, kalkıştan vazgeçiş, taksı̇ sırasında yaşanabı̇lecek acı̇l durumlar, slide’ın patlamaması, hazırlıklı karaya/suya acı̇l ı̇nı̇ş, acı̇l durumun kabı̇n ekı̇bı̇üyelerı̇ne bı̇ldı̇rı̇mı̇, K/A – K/M brı̇fı̇ngı̇. Lecture notes,Video
12) Survival Lecture notes,Video
12) Kabı̇n ekı̇bı̇ üyelerı̇nı̇n görevlerı̇, acı̇l durum yolcu brı̇fı̇ngı̇/anonsu/demonstrasyon, çarpma pozı̇syonları, yolcu hazırlığı, yardımcı yolcu seçı̇mı̇ ve brifingi, oturma düzenı̇/yer değı̇ştı̇rme, kabı̇n hazırlığı - galley hazırlığı - kabı̇n ekı̇bı̇ hazırlıgı, kabı̇n hazır raporu, hazırlıksız karaya/suya acı̇l ı̇nı̇ş, kalabalığın kontrolü yöntemlerı̇nı̇ de ı̇çeren tahlı̇ye prosedürlerı̇. Acil durumda tahliye gerçekleştirebilmek için gereken kalabalığın kontrolü ve yolcuların yönlendirilmesinde kullanılacak metotlar. Lectur Nores, Video
13) Karaya tahlı̇ye, kapı ve slı̇de’ları kullanarak tahlı̇ye, kanat üstüçıkışları kullanarak tahlı̇ye, suya tahlı̇ye, kapı ve slı̇de’ları/botları kullanarak tahlı̇ye, kanat üstüçıkışları kullanarak tahlı̇ye, kabı̇n ekı̇bı̇üyelerı̇nı̇n tahlı̇ye sırasında görevlerı̇, uçucu ekı̇p üyelerı̇nı̇n tahlı̇ye sırasında görevleri ve tahlı̇ye sonrası görevleri. Lecture notes,Video
14) Kutup, çöl, orman, deniz gibi güç şartlarda hayatta kalma prensipleri, hayatta kalmayı etkı̇leyen olumlu ve olumsuz-faktörler, hayatta kalma çantası (survival kit) ve uluslararası ı̇şaretler. Havaalanlarında acil durumlarda kullanılan yer servislerine ilişkin operasyon prosedürleri.
15) Pilot inkapasite konusu tamamlanır ve genel konu özeti yapılır.
16) Final Sınavı
*These fields provides students with course materials for their pre- and further study before and after the course delivered.

Recommended or Required Reading & Other Learning Resources/Tools

Course Notes / Textbooks: Uçak kabin normal emniyet kuralları ders notları
References: SHGM Yönetmelikler, Hava yollarına ait CCM ler

SECTION III: RELATIONSHIP BETWEEN COURSE UNIT AND COURSE LEARNING OUTCOMES (CLOs)

(The matrix below shows how the course learning outcomes (CLOs) associates with programme learning outcomes (both KPLOs & SPLOs) and, if exist, the level of quantitative contribution to them.)

Relationship Between CLOs & PLOs

(KPLOs and SPLOs are the abbreviations for Key & Sub- Programme Learning Outcomes, respectively. )
CLOs/PLOs KPLO 1 KPLO 2 KPLO 3 KPLO 4 KPLO 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

Level of Contribution of the Course to PLOs

No Effect 1 Lowest 2 Low 3 Average 4 High 5 Highest
           
Programme Learning Outcomes Contribution Level (from 1 to 5)
1) Explains the basic, theoretical and practical knowledge of International and National Civil Aviation and Cabin Services. 5
2) Interprets the philosophy of Civil Aviation and Cabin Services. 5
3) Explains the basic and theoretical knowledge required by national and international civil aviation.
4) Applies the theoretical knowledge learned in business life for a semester.
5) Acquires the competencies defined as the institutional outcomes of Beykoz University on the basic level, inline with the expectations of business world and the society 3

SECTION IV: TEACHING-LEARNING & ASSESMENT-EVALUATION METHODS OF THE COURSE

Teaching & Learning Methods of the Course

(All teaching and learning methods used at the university are managed systematically. Upon proposals of the programme units, they are assessed by the relevant academic boards and, if found appropriate, they are included among the university list. Programmes, then, choose the appropriate methods in line with their programme design from this list. Likewise, appropriate methods to be used for the course units can be chosen among those defined for the programme.)
Teaching and Learning Methods defined at the Programme Level
Teaching and Learning Methods Defined for the Course
Lectures
Discussion
Case Study
Problem Solving
Demonstration
Views
Laboratory
Reading
Homework
Project Preparation
Thesis Preparation
Peer Education
Seminar
Technical Visit
Course Conference
Brain Storming
Questions Answers
Individual and Group Work
Role Playing-Animation-Improvisation
Active Participation in Class

Assessment & Evaluation Methods of the Course

(All assessment and evaluation methods used at the university are managed systematically. Upon proposals of the programme units, they are assessed by the relevant academic boards and, if found appropriate, they are included among the university list. Programmes, then, choose the appropriate methods in line with their programme design from this list. Likewise, appropriate methods to be used for the course units can be chosen among those defined for the programme.)
Aassessment and evaluation Methods defined at the Programme Level
Assessment and Evaluation Methods defined for the Course
Midterm
Presentation
Final Exam
Quiz
Report Evaluation
Homework Evaluation
Oral Exam
Thesis Defense
Jury Evaluation
Practice Exam
Evaluation of Implementation Training in the Workplace
Active Participation in Class
Participation in Discussions

Relationship Between CLOs & Teaching-Learning, Assesment-Evaluation Methods of the Course

(The matrix below shows the teaching-learning and assessment-evaluation methods designated for the course unit in relation to the course learning outcomes.)
LEARNING & TEACHING METHODS
COURSE LEARNING OUTCOMES
ASSESMENT & EVALUATION METHODS
CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5
-Lectures -Midterm
-Discussion -Presentation
-Case Study -Final Exam
-Problem Solving -Quiz
-Demonstration -Report Evaluation
-Views -Homework Evaluation
-Laboratory -Oral Exam
-Reading -Thesis Defense
-Homework -Jury Evaluation
-Project Preparation -Practice Exam
-Thesis Preparation -Evaluation of Implementation Training in the Workplace
-Peer Education -Active Participation in Class
-Seminar - Participation in Discussions
-Technical Visit
-Course Conference
-Brain Storming
-Questions Answers
-Individual and Group Work
-Role Playing-Animation-Improvisation
-Active Participation in Class

Contribution of Assesment & Evalution Activities to Final Grade of the Course

Measurement and Evaluation Methods # of practice per semester Level of Contribution
Quizzes 2 % 20.00
Midterms 1 % 30.00
Semester Final Exam 1 % 50.00
Total % 100
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 50
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 50
Total % 100

SECTION V: WORKLOAD & ECTS CREDITS ALLOCATED FOR THE COURSE

WORKLOAD OF TEACHING & LEARNING ACTIVITIES
Teaching & Learning Activities # of Activities per semester Duration (hour) Total Workload
Course 14 3 42
Laboratory 0 0 0
Application 0 0 0
Special Course Internship (Work Placement) 0 0 0
Field Work 0 0 0
Study Hours Out of Class 0 0 0
Presentations / Seminar 0 0 0
Project 0 0 0
Homework Assignments 1 12 12
Total Workload of Teaching & Learning Activities - - 54
WORKLOAD OF ASSESMENT & EVALUATION ACTIVITIES
Assesment & Evaluation Activities # of Activities per semester Duration (hour) Total Workload
Quizzes 2 2 4
Midterms 1 4 4
Semester Final Exam 1 15 15
Total Workload of Assesment & Evaluation Activities - - 23
TOTAL WORKLOAD (Teaching & Learning + Assesment & Evaluation Activities) 77
ECTS CREDITS OF THE COURSE (Total Workload/25.5 h) 3