HOME INSTITUTIONAL INFORMATIONINFORMATION ON DEGREE PROGRAMMES Civil Aviation Cabin ServicesCERTIFICATE PROGRAMMESUSEFUL INFORMATION, RESOURCES & SERVICES FOR STUDENTSUSEFUL LINKS AND DOCUMENTSADITIONAL & SUPPORTING INFORMATION

CIVIL AVIATION CABIN SERVICES ASSOCIATE`S (SHORT CYCLE) DEGREE PROGRAMME

Qualification Awarded
Length of Programme (Year)
Total Number of ECTS Credits
Type of Education
Level of Qualification & Field of Study


Associate (Short Cycle) Degree


2


120


Full Time
  • TQF Qualification Type: Associate Degree
  • TQF, TQF-HE, EQF-LLL, ISCED (2011): Level 5
  • QF-EHEA: Short Cycle
  • Yönelim: Vocational
  • Sınıflandırma (ISCED 2013): Temel Öğrenme Alanı:84
  • Kategori: Ana Yeterlilik

PÖÇ ILE TYÇ DüZEY VE TYÇ YETERLILIK TüR TANıMLAYıCıLARı İLIşKI MATRISI

(Üniversitemizdeki eğitim-öğretim programlarının öğrenme çıktıları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Düzey Tanımlayıcıları ile Türkiye Yeterlilik Tür Tanımlyıcıları göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Aşağıdaki matris, ilgili eğitim-öğretim programı için tanımlanmış olan program öğrenme çıktıları ile TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları arasındaki bağı göstermektedir.)
(Program Öğrenme Çıktıları ile İlgili TYÇ Düzey ve TYÇ Yeterlilik Tür Tanımlayıcıları İlişkisi aşağıda iki farklı matris halinde gösterilmektedir.)

TYÇ 5 (ÖNLİSANS) DÜZEY TANIMLAYICILARI
KEY PROGRAMME LEARNING OUTCOMES (KPLOs)
TYÇ 5 Düzey (ÖNLİSANS) YETERLİLİK TÜR TANIMLAYICILARI
KPLO1 KPLO2 KPLO3 KPLO4 KPLO5
Knowledge (Described as Theoritical and/or Factual Knowledge.)
-Bir iş veya öğrenme alanının sınırlarının farkında olarak, bu alana özgü, kapsamlı,kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olma -Bir iş alanında mesleğini yapabilecek ileri öncesi düzeyde kuramsal veolgusal kapsamlı bilgilere sahip olup bu bilgilerin sınırlarının farkındadır
Skills (Describe as Cognitive and/or Practical Skills.)
-Sınırları belirlenmiş soyut ve somut sorunlara yaratıcıçözümler geliştirmede gerekli, kapsamlı, bilişsel ve uygulamalı becerilere sahip olma -Bir iş alanında mesleğine özgü ileri öncesi düzeyde kapsamlı bilişsel veuygulama becerilerine sahip olup bunları yakın iş alanlarında da kullanır.
-Bir iş alanındaki sorunları sahip olduğu ileri öncesi düzeyde kapsamlıbilişsel ve uygulamalı becerilerle analiz eder, yorumlar ve bunlara yönelik kanıtadayalı yeni çözümler geliştirir.
Competences (Described as "Ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously with responsibility", "Learning to learn"," Communication and social" and "Field specific" competences.)
-Öngörülemeyen değişikliklerin olduğu ortamlarda yönetim ve gözetim görevi yapma -Bireysel ya da ekip üyesi olarak mesleğini icra eder ve mesleğine ilişkinbeklenmeyen durumları algılar, gözetir ve yönetir.
-Kendisinin ve başkalarının başarım düzeyini değerlendirme ve geliştirme -Kendisinin ve başkalarının performans düzeyini değerlendirir ve geliştirir.
-Projelerin yönetimi dâhil iş veya öğrenme ortamlarında işleme dair etkileşimde bulunma -Mesleki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenmegereksinimlerini belirler ve bunları karşılamaya yönelik hayat boyu öğrenmeanlayışına sahiptir.
-Bir iş veya öğrenme alanına yönelik hayat boyu öğrenme yaklaşımının kapsamına ve bu kapsamın örgün ve yaygın eğitim ile serbest öğrenme yollarıyla ilişkisi konusunda genel farkındalığa sahip olma -Anadilinde yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanır.
-Bir iş veya öğrenme alanındaki bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile toplumsal ve etik meseleler ve sorumluluklar ilişkisinin farkında olma -Alanına özgü bilişim teknolojilerini en az Avrupa Bilgisayar KullanmaLisansı Temel Düzeyinde kullanır.
-İş alanıyla ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümönerilerini alan içi veya alan dışı gruplarla yazılı ya da sözlü olarak paylaşır.
-Temel haklara, kültürel ve evrensel değerlere, sosyal adalete uygun hareketeder.
-Mesleğini icra ederken bilimsel, toplumsal ve etik değerler ile meslekimevzuat, iş sağlığı ve güvenliğine uygun davranır.
-Mesleğini icra ederken çevreyi korur.
-Sağlıklı yaşam tutum ve davranışlarına sahiptir.
-Ülkesinin sahip olduğu değerleri, tarihi ve kültürel milli alt yapısını, içindeyaşadığı toplumda doğru olmayı ve doğru sosyal hüviyeti önceler.
-Ülkesinin sosyal ve ekonomik sorunlarına ülkenin milli stratejilerini dikkate alarak çözüm getiren ileri öncesi düzeyde beceri, tutum ve davranışlara sahiptir.
-Toplumun örf ve adetlerine riayet eden, topluma has şekil ve özellikleri, milli kültürü, milli birlik ve beraberliği önceleyen ruh ve irade bilincine sahiptir.