ANASAYFAKURUMSAL BİLGİLEREĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI Klinik Psikoloji TezliSERTİFİKA PROGRAMLARIÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER, KAYNAKLAR VE SERVİSLERFAYDALI LİNKLER VE DÖKÜMANLARİLAVE VE DESTEKLEYİCİ BİLGİLER

DERSİN GENEL BİLGİLERİ

Ders Kodu Ders Adı Yıl Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
70313METOS-KLP0141 Bağımlılık 1 Güz 3 0 3 6
Dersin Türü: Bölüm Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans      TYYÇ:7. Düzey      QF-EHEA:2. Düzey      EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Ön/Yan Koşulu: Yoktur
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Profesör Dr. MANSUR BEYAZYÜREK
Dersin Öğretim Eleman(lar)ı: Profesör Dr. MANSUR BEYAZYÜREK
Doçent Dr. NESLİHAN AKKİŞİ
Dersin Kategorisi: Mesleki Alan

BÖLÜM II: DERSİN TANITIMI

Dersin Amacı ve İçeriği

Dersin Amacı: Madde bağımlılığının nörobiyolojisini ve psikoloji kuramlarının yaklaşımını öğrenmeleri, bağımlılık tiplerini sınıflandırabilmeleri ve genel özellikleri konusunda bilgi sahibi olmaları, bağımlılık yapan maddelerin neler olduğunu, bağımlılığın tarihçesini, bağımlı kişilerin kişilik özellikleri, madde bağımlılığının tedavi prensipleri ve genel yaklaşımı öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: Bağımlılıkta Kavramlar, Bağımlılık Yapıcı Maddeler, Bağımlılık Tarihçe ve Yaygınlık, Bağımlılıkta Psikodinamik Yaklaşım, Varoluşçu yaklaşım, Kendilik Kuramı, Kognitif Yaklaşım, Bağımlılık Bilişsel teoriler, Sosyal ve kültürel etmenler, Bağımlılık ve Travma, Disosiyasyon ilişkisi, Bağımlılık Tedavi İlkeleri işlenecektir.

Dersin Öğrenme Çıktıları (DÖÇ)

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ), dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin kendilerinden sahip olmaları beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri ifade eder. Bu bağlamda, bu ders için tanımlanmış olan Ders Öğrenme Çıktıları aşağıda verilmektedir.
Bilgi (Kuramsal ve/veya olgusal bilgi olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bağımlılık kuramlarını öğrenir.
Beceriler (Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bağımlı hastaya yaklaşımı ve tanı kriterlerini bilir.
Yetkinlikler ("Bağımsız Çalışabilme", "Sorumluluk Alabilme", "Öğrenme", "İletişim ve Sosyal" ve "Alana Özgü" yetkinlikler olarak tanımlanmıştır.)
  1) Bağımlılık tedavisinde psikosoyal müdahele ilkelerini bilir.

Haftalık Ders Planı

Hafta Konu
Materyal Paylaşımı *
Ön Hazırlık Pekiştirme
1) Bağımlılığa Giriş
2) Bağımlılık Kavramlar
3) Bağımlılık Yapıcı Maddeler
4) Bağımlılık Tarihçe ve Yaygınlık
5) Bağımlılıkta Psikolojik Kuramlar: Psikodinamik Yaklaşım
6) Bağımlılıkta Psikolojik Kuramlar: Varoluşçu yaklaşım
7) Bağımlılıkta Psikolojik Kuramlar: Kendilik Kuramı
8) ara sınav
9) Bağımlılıkta Psikolojik Kuramlar: Kognitif Yaklaşım
10) Bağımlılık Bilişsel teoriler
11) Sosyal ve kültürel etmenler
12) Bağımlılık ve Travma, Disosiyasyon ilişkisi
13) Bağımlılık Tedavi İlkeleri 1
14) Bağımlılık Tedavi İlkeleri 2
15) genel tekrar
16) final sınavı
*Bu alan öğrencilerin ders öncesi hazırlık ve sonrası dersi pekiştirme için paylaşılan ders materyallerini içerir.

Ders İçin Zorunlu/Önerilen Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: .Bağımlılık ve Tedavisi Temel Kitabı , Prof. Dr. Kültegin Ögel
.Bağımlılık tanı tedavi önleme, Yeşilay yayınları
.Tutkun H, Sar V, Yargic I, Ozpulat T, Yanik M, Kiziltan E. (1998) Frequency
of Dissociative Disorders Among Psychiatric Ġnpatients in a Turkish University
Clinic. American Journal of Psychiatry, 155(6), 800–805.
.Freud S. (1999) Uygarlığın Huzursuzluğu. Çev. Haluk BarıĢcan. Ġstanbul:
Metis Yayınları, 38.
.Gabbard GO. (1994) Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice. 2.Baskı,
Washington, DC: American Psychiatric Pres, 359-394.
.Geçtan E. (2006) Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar. 18.
Baskı, Ġstanbul: Metis Yayınları.
.Director L. (2002) The Value of Relational Psychoanalysis in the Treatment of
Chronic Drug and Alcohol Use. Psychoanalitic Dialogues, 12(4), 551-579.
Diğer Kaynaklar:

BÖLÜM III: DERSİN PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

(Aşağıdaki matris, ders öğrenme çıktıları (DÖÇ) ile program öğrenme çıktıları (KPÖÇ ve APÖÇ) ile bağını ve (varsa) onlara hangi düzeyde katkı sağladığını sayısal olarak göstermektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları ile Program Öğrenme Çıktıları İlişki Matrisi

(KPÖÇ: Kilit Program Öğrenme Çıktılarını; APÖÇ: KPÖÇ ile ilişkilendirilmiş Alt Öğrenme Çıktılarını tanımlar. )
DÖÇ/PÖÇ KPÖÇ 1 KPÖÇ 2 KPÖÇ 3 KPÖÇ 4 KPÖÇ 5 KPÖÇ 6 KPÖÇ 7
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 6 1 2
DÖÇ1
DÖÇ1
DÖÇ1

Dersin Program Öğrenme Çıktılarına Katkı Düzeyi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Oranı (1-5)
1) Bilimsel kanıt temelli klinik vaka çözümleme ve tedavi edici uygulama yaklaşımlarını uzmanlık derecesinde açıklar. 4
2) Teorik bilgiyi klinik uygulamaya dönüştürme becerisine sahiptir. 4
3) Alandaki bilimsel gelişmeleri değerlendirme, araştırma soruları üretme, araştırma metodolojisi temel bilgisiyle desen tasarlama becerileri kullanır. 1
4) Klinik Psikoloji alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerilerini yazılı ve sözlü iletişim yollarıyla paylaşır.
5) Klinik alanındaki akademik bilgi ve becerilerini (klinik görüşme ve değerlendirme yürütme, vaka formülasyonu geliştirme, terapi yöntemlerini belirleyerek tedavi planı oluşturma, psikolojik bir krize müdahele etme vb.) bilimsel, etik, kültürel ve toplumsal değerleri temel alarak geliştirir. 4
6) Öğrenmenin üniversite eğitim süreci ile sınırlı kalmayacağını kavrar, yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser.
7) Klinik çalışmalarında karşılaştığı farklı durumlarda inisiyatif alır, uygular, sorunları kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. Gerekirse süpervizyona başvurur.

BÖLÜM IV: DERSİN ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ İLE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm öğrenme ve öğretme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların öğrenme ve öğretme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri
Anlatım
Tartışma
Vaka Çalışması
Problem Çözme
Gösterip Yaptırma
Gösterim
Laboratuvar
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Tez Hazırlama
Akran Eğitimi
Seminer
Teknik Gezi
Ders Konferansı
Beyin Fırtınası
Soru Cevap
Bireysel ve Grup Çalışması
Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
Stüdyo Uygulamaları
Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

(Üniversitemiz genelinde kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme yöntemleri sistematik olarak yönetilmektedir. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda bölüm/programların ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilmekte ve uygun bulunursa, üniversite havuzunda toplanmaktadır. Bölüm ve programlar, kendileri için program tasarımlarına uygun olan yöntemleri bu havuzdan seçebilmektedirler. Benzer şekilde, dersler için kullanılması uygun görülen yöntemler de programlar düzeyinde belirlenmiş olan yöntemler arasından seçilebilmektedir.)
Programa Genelinde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ders İçin Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Ara Sınav
Sunum
Yarıyıl Sonu Sınavı
Kısa Sınav
Rapor Değerlendirme
Ödev Değerlendirme
Sözlü sınav
Tez Sunma
Jüri Değerlendirmesi
Uygulama Sınavı
İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
Derse Aktif Katılım
Tartışmalara Katılım

DÖÇ İle Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri İlişki Matrisi

(Aşağıdaki matris, dersin öğrenme çıktıları ile ilişkili olarak ders için belirlenmiş olan öğrenme ve öğretme yöntem(leri) ile ölçme ve değerlendirme yöntem(leri)ni göstermektedir.)
ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ
DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
DÖÇ1 DÖÇ1 DÖÇ1
-Anlatım -Ara Sınav
-Tartışma -Sunum
-Vaka Çalışması -Yarıyıl Sonu Sınavı
-Problem Çözme -Kısa Sınav
-Gösterip Yaptırma -Rapor Değerlendirme
-Gösterim -Ödev Değerlendirme
-Laboratuvar -Sözlü sınav
-Okuma -Tez Sunma
-Ödev -Jüri Değerlendirmesi
-Proje Hazırlama -Uygulama Sınavı
-Tez Hazırlama -İşyerinde Uygulama Eğitimi Değerlendirmesi
-Akran Eğitimi -Derse Aktif Katılım
-Seminer -Tartışmalara Katılım
-Teknik Gezi
-Ders Konferansı
-Beyin Fırtınası
-Soru Cevap
-Bireysel ve Grup Çalışması
-Rol Oynama-Canlandırma-Doğaçlama
-Stüdyo Uygulamaları
-Derse Aktif Katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin Başarı Notuna Katkısı

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Uygulama Sayısı / Yarıyıl Katkı Oranı
Kısa Sınavlar 2 % 20.00
Ara Sınavlar 1 % 30.00
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 50.00
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKI ORANI % 50
Toplam % 100

BÖLÜM V: DERSİN İŞ YÜKÜ VE AKTS KREDİSİ

ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ders 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 84
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ İŞ YÜKÜ
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Etkinlik Sayısı/Yarıyıl Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Kısa Sınav 2 6 12
Ara Sınavlar 1 24 24
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri Toplam İş Yükü - - 60
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Öğrenme ve Öğretme + Ölçme ve Değerlendirme Etkinlikleri) 144
DERSİN AKTS KREDİSİ (Toplam İş Yükü/25.5 Saat) 6